Villkor och GDPR

Vår personuppgiftpolicy

1. Vilka är FG Snickeri AB?

I denna policy kallas FG Snickeri AB, Organisationsnummer: 556242-0298 för FG och är personuppgiftsansvarig medan
du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden

FG ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost,
mässor eller annat sätt.

FG går att nå på följande sätt:

Post: FG Snickeri AB, Dalgatan 14, 523 37 Ulricehamn

Tel: 0321 – 53 33 93 E-post: info@fgsnickeri.se

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för användare som besöker och registrerar sig på hemsidan https://fgsnickeri.se. Den gäller
också vid nyttjande av tjänster samt våra kanaler på sociala medier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig
som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt
telefonnummer.

3. Data som FG samlar in och hur den används. FG agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att FG ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som
användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss
FG agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned
på denna sida

Som personuppgiftsansvarig har FG ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR
följs Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

4. Säkerhet

FG skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av FG:s system som hanterar personuppgifter. Anställda på FG samt
personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa FG:s interna informationssäkerhetspolicy

Personuppgifter som skickas in till FG utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget
gäller spontana ansökningar samt support- eller avtalsärenden.

5. Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

FG använder direkt marknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som kund till av någon av FG:s
produkter. Vi använder också direkt marknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina
produktområden finns tillgängliga

6. Överföring av information

FG och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket
godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

7. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Dina rättigheter

Som registrerad hos FG Snickeri AB har du följande rättigheter:

 •  Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen
  Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just
  dig.
 •  Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 •  Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
  – Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  – Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  – Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt
  intresse.
  – Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  – Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 •  Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 •  Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är
  samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats
  av dina handlingar/aktiviteter.
 •  Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen
  sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 •  Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och FG kommer då att upphöra med behandlingen under tiden
  frågan utreds.
 •  Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.
  Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via telefon 0321 – 53 33 90 eller via e-post
  info@fgsnickeri.se

Personuppgiftsbehandlingar

Personuppgiftsbehandling Syfte med behandlingen Kategorier av personuppgifter Kategorier av registrerade Rättslig grund Lagringstid
Köp av produkt eller tjänst via någon av våra kanaler. Leverera varan/tjänsten Kontakt, adress och faktureringsuppgifter Kunder Avtal Avtalstiden +1 år
Besök på hemsidan Analys och uppföljning DiscountCookie, IP-adress Hemsidebesökare Intresseavvägning
Direkt marknadsföring Erbjuda varor/tjänster Kontaktuppgifter Kunder Intresseavvägning Avtalstiden + 1 år
Leverantörsreskontra Köpa vara/tjänst Kontaktuppgifter Leverantörer Avtal. rättslig förpliktelse 7 år
Leverantörsregister Kontakta leverantör vid köp/support Kontaktuppgifter Leverantörer Avtal + intresseavvägning Avtalstiden + 3 år
Kontakt via telefon mail och sociala media Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal Kontaktuppgifter Alla kategorier Avtal + intresseavvägning Avtalstiden + 3 år
Arbetssökande Utvärdera och välja rätt person att rekrytera Kontaktuppgifter Arbetssökande Intresseavvägning + samtycke Under rekryteringsprocessen + 6 mån om du samtycker.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search